Αναζήτηση, παρουσίαση και διαμοιρασμός γνώσεων στο διαδίκτυο

Αναζήτηση, παρουσίαση και διαμοιρασμός γνώσεων στο διαδίκτυο

Η ενότητα περιγράφει στρατηγικές και εργαλεία για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου σε μια ποικιλόμορφη τάξη.

Αυτή η ενότητα σας προσφέρει

Εισαγωγή

Στόχος & μαθησιακά αποτελέσματα

Θεωρητικό υπόβαθρο

Έννοιες-κλειδιά, βασικές πληροφορίες, σχετικές θεωρίες

Δραστηριότητες

Ασκήσεις, αυτοαναστοχασμός & πρακτικοί πόροι για την προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης χωρίς αποκλεισμούς

Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές

Συμβουλές, ιδέες και προτάσεις για σχετικά θέματα

Χρήσιμες πηγές

Βιβλιογραφικές αναφορές και περαιτέρω υλικό ανάγνωσης  

ΣΤΟΧΟΣ

 • Χρήση της διαδικτυακής πληροφοριακής τεχνολογίας για την ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών και Δημιουργία και χρήση διαδικτυακού περιεχομένου και στη συνέχεια κριτική εφαρμογή της έννοιας της ψηφιοποίησης στην τάξη.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευόμενες (διδακτικό προσωπικό, πάροχοι και επαγγελματίες στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/ΕΕΚ και της εκπαίδευσης γενικότερα), θα είναι σε θέση να:

 • Χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή τεχνολογία πληροφόρησης για την ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών στην επιλεγμένη μέθοδο διδασκαλίας (δια ζώσης, υβριδική, διαδικτυακή) 
 • Δημιουργούν και να χρησιμοποιούν διαδικτυακό περιεχόμενο στις τάξεις τους 
 • Εφαρμόζουν κριτικά την έννοια της ψηφιοποίησης στις τάξεις τους

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, θα είστε σε θέση να…

  • Απαριθμείτε διαδικτυακές πλατφόρμες που προσφέρουν χρήσιμες πηγές για τους/τις εκπαιδευτικούς 
  • Εξηγείτε τη διαδικασία προσαρμογής μαθησιακού υλικού 
  • Δίνετε έναν ορισμό της ψηφιοποίησης
  • Προσδιορίζετε τις διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
  • Συγκρίνετε και να αξιολογείτε διαφορετικά εργαλεία ψηφιακής δημιουργίας
  • Αναλύετε το ρόλο που διαδραματίζουν τα ψηφιακά μέσα στη μαθησιακή διαδικασία
  • Εφαρμόζετε τη νέα τεχνολογία πληροφόρησης και τα ψηφιακά μέσα στη διαδικασία δημιουργίας μαθημάτων.
  • Συγκρίνετε διαφορετικά εργαλεία δημιουργίας, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματά τους και την επίδρασή τους στη συμμετοχή των μαθητών/τριών.
  • Αξιολογείτε διάφορες ψηφιακές στρατηγικές συμμετοχής των μαθητών/τριών.

Θεωρητικό υπόβαθρο

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τα οφέλη τριών διαφορετικών ενοτήτων:

 1. Πληροφοριακά εργαλεία και τεχνολογίες για την ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών
 2. Πώς να δημιουργήσετε προσβάσιμο ψηφιακό περιεχόμενο
 3. Μαθησιακή διαδικασία και ψηφιακές στρατηγικές

6.1 Εργαλεία και τεχνολογίες πληροφόρησης για την ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών και των μαθητριών

 • Τα τελευταία χρόνια, οι ΤΠΕ έχουν γίνει ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο για τη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία σε όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.
 • Αυτές οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αποδειχθεί πολύ χρήσιμες για τη διευκόλυνση των ατόμων με κάποια αναπηρία ή ανάγκη.
 • Επιτρέπουν την καλύτερη προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες του κάθε ατόμου, συμβάλλουν στην εξάλειψη ή τη μείωση των εμποδίων που μπορεί να υπάρχουν στην τάξη ή στο σπίτι και προωθούν την αυτονομία.
 • Οι τεχνολογικοί πόροι και τα εργαλεία θα πρέπει να ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών.
 • Κατά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό τεχνολογικών πόρων για τη μάθηση, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο προσβασιμότητάς τους.
 • Η προσβασιμότητα διαδραματίζει βασικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, ιδίως όταν η δια ζώσης διαδασκαλία και τα παραδοσιακά μοντέλα μάθησης αλλάζουν συνεχώς.
 • Στον τομέα της εκπαίδευσης και με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, είναι απαραίτητο να εισαχθούν εργαλεία που καθιστούν προσβάσιμα τα υλικά και το περιεχόμενο με το οποίο εργάζονται οι μαθητές και οι μαθήτριες.

Η προσβασιμότητα διευκολύνει τη μάθηση. Eπομένως, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί σε όλους τους τύπους υλικού (κείμενο, εικόνα, βίντεο και ήχος) και μέσων (διαδικτυακοί πόροι, ψηφιακά έγγραφα), καθώς και να αναπτυχθούν προσβάσιμοι εκπαιδευτικοί πόροι.

  • Υπάρχουν εργαλεία τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες.
  • Easy reading, sign language, subtitling or the use of pictograms contribute to a more inclusive education and should be generalised.

   Some examples and uses:

   • Screen-reading programmes, Braille keyboards, audio-activities, designed for the visually impaired.
   • Video subtitling software, working with icons that represent sounds, for the hearing impaired.
   • Alternative communication systems, pictograms, designed for certain learning disorders.
   • Engaging learners in group participation and discussion has always been a challenge, which has intensified with the growing popularity of online learning and virtual environments.
   • Οι digital tools used between teachers and students can create significant barriers to communication and compromise active participation, traditional communication problems are compounded by new barriers such as variability in access to stable and quality connections for students and teachers, privacy issues.
   • In this context, where teaching is changing from face-to-face to virtual, it is increasingly important to use innovative teaching strategies that encourage student participation in the teaching-learning process.

Μερικά παραδείγματα για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η διαδικτυακή συμμετοχή μέσω των διαθέσιμων εργαλείων περιλαμβάνουν:

 • Χρησιμοποιήστε τη συνομιλία για να ελέγξετε την κατανόηση.
 • Πριν από την έναρξη της ηλεκτρονικής τάξης, οι μαθητές μπορούν να κληθούν να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων ανεξάρτητα και στη συνέχεια να μοιραστούν τις απαντήσεις τους ως αφετηρία για μια ευρύτερη συζήτηση στην τάξη.
 • Συνδυάστε ασύγχρονα και σύγχρονα στοιχεία, με μαγνητοσκοπημένο περιεχόμενο βίντεο και διαδικτυακές δραστηριότητες που συμπληρώνουν τα ζωντανά μαθήματα.
 • Χρησιμοποιήστε μεθοδολογίες που επιτρέπουν την εξατομικευμένη παρακολούθηση, για παράδειγμα, διαθέτοντας χρόνο στη διαδικτυακή συνεδρία για την αντιμετώπιση μεμονωμένων ερωτημάτων των μαθητών.
 • Είναι σύνηθες φαινόμενο οι καθημερινές συσκευές (tablet, υπολογιστές) να περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία λειτουργιών προσβασιμότητας. Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνονται σε λειτουργικά συστήματα, προγράμματα περιήγησης κ.λπ.
 • Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την ύπαρξη αυτών των λειτουργιών και να αξιολογούμε ποιες από αυτές ανταποκρίνονται καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών.

Βοήθεια και εκμάθηση προσβασιμότητας της Microsoft

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες προσβασιμότητας του Microsoft 365.

 • Παρέχει βοήθεια για τη συγγραφή εναλλακτικών κειμένων
 • Παρέχει προσβάσιμα πρότυπα
 • Βοηθά στη δημιουργία προσβάσιμων αρχείων pdf
 • Παρέχει βίντεο εκμάθησης
 • Παρέχει πόρους για ΑμεΑ

Η Google προσφέρει διάφορους πόρους και εργαλεία προσβασιμότητας στα προϊόντα της:

 • Android Os:προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για κάθε είδους αναπηρία, από ενσωματωμένη ανάγνωση οθόνης μέχρι λειτουργίες συμβατές με την τεχνολογία βοηθητικής ακοής. 
 • Chrome Navigator:υποστηρίζει τη χρήση μεγεθυντικών φακών και συσκευών ανάγνωσης οθόνης και προσφέρει στους/στις χρήστες με προβλήματα όρασης τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν επεκτάσεις, χρώματα υψηλής αντίθεσης και λειτουργίες ζουμ πλήρους οθόνης.
 • Chrome Os:περιλαμβάνει ενσωματωμένες λειτουργίες προσβασιμότητας, όπως μεγεθυντικό φακό, υψηλή αντίθεση και ChromeVox.
 • Gmail: λειτουργίες προσβασιμότητας, όπως ανάγνωση οθόνης και TalkBack. 
 • Google Meet: Εισαγωγή διερμηνέα νοηματικής γλώσσας σε οποιαδήποτε συνομιλία του Meet, χρήση του τηλεχειριστηρίου για προσβασιμότητα κ.λπ.
 • Búsqueda de GoogleΔυνατότητα περιήγησης στο διαδίκτυο χωρίς χέρια, άνοιγμα εφαρμογών κ.λπ. 
 • YouTubeΠροσθήκη και επεξεργασία υποτίτλων σε βίντεο.
 1. Στο Κέντρο Βοήθειας για την Προσβασιμότητα της Google, μπορείτε να βρείτε συμβουλές και σεμινάρια σχετικά με τη χρήση της Προσβασιμότητας της Google και άλλες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
 2. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και τα προϊόντα προσβασιμότητας της Google.. (Chrome, Android, Chromebook, etc)

 

 • Πολλές εκπαιδευτικές πλατφόρμες προσφέρουν επίσης λειτουργίες προσβασιμότητας για να διευκολύνουν τη χρήση τους από ΑμεΑ.
 • Κατά την επιλογή μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι λειτουργίες προσβασιμότητας και η πλατφόρμα πρέπει να επιτρέπει ένα μοντέλο διαχείρισης με βάση τα κριτήρια προσβασιμότητας (Κατευθυντήριες Οδηγίες Προσβασιμότητας Διαδικτυακού Περιεχομένου - WCAG).

Google Classroom

  • Το Classroom είναι μια πλατφόρμα που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να διαχειρίζονται και να εμπλουτίζουν τις μαθησιακές εμπειρίες.
  • Επιτρέπει τον καθορισμό διαφορετικών ρυθμίσεων προσβασιμότητας, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να μαθαίνουν με τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.

Google Workspace για την εκπαίδευση

   • Τα εργαλεία έχουν σχεδιαστεί, με γνώμονα την προσβασιμότητα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές και μαθήτριες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με σωματικές αναπηρίες, αισθητηριακές διαταραχές ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
   • Όλες οι εφαρμογές διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας, διευκολύνοντας τη συμμετοχή περισσότερων μαθητών και μαθητριών, χωρίς εμπόδια.

.LRN

 • Δωρεάν λογισμικό δημιουργίας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ανοικτού κώδικα, το οποίο είναι εύκολο στη χρήση και ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων. Αναπτύχθηκε από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT)
 • Η πλατφόρμα αυτή χρησιμοποιείται από πολλά ιδρύματα σε πανεπιστημιακό επίπεδο.URL: http://dotlrn.org/

Moodle 2.X

 • Δωρεάν πλατφόρμα μάθησης που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σε εκπαιδευτικούς, διαχειριστές και μαθητές ένα ενιαίο, ασφαλές, και ολοκληρωμένο σύστημα για τη δημιουργία εξατομικευμένων περιβαλλόντων μάθησης.URL: https://download.moodle.org/

6.1 Εργαλεία και τεχνολογίες πληροφόρησης για την ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών και των μαθητριών

 • Η παιχνιδοποίηση γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στα ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης ως εργαλείο για τη βελτίωση και την ενίσχυση της συμμετοχής.
 • Οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους πολυάριθμα εργαλεία για τη δημιουργία κουίζ, παιχνιδιών, διαγωνισμών και διαδραστικών δοκιμασιών για κινητές συσκευές.
 • Μπορούν να δημιουργήσουν κουίζ για οποιοδήποτε θέμα και να τους δώσουν συμμετοχική και παιχνιδοποιημένη μορφή..

ELEVER

Δημιουργία μιας ψηφιακής εμπειρίας χωρίς αποκλεισμούς:

6.2 Πώς να δημιουργήσετε προσβάσιμο ψηφιακό περιεχόμενο

Υπάρχουν οδηγίες προσβασιμότητας που εφαρμόζονται εδώ και καιρό σε διάφορους τύπους πόρων.

  • Διαδικτυακό περιεχόμενο. 
  • Εκπαιδευτικές εφαρμογές. 
  • Περιεχόμενο πολυμέσων. 
  • Ψηφιακά έγγραφα.

Για τις διαδικτυακές εφαρμογές, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τις Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη προσβάσιμων μαθησιακών εφαρμογών (GDALA) που αναπτύχθηκαν από το IMS Global Learning Consortium..

Το περιεχόμενο πολυμέσων μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο προσβασιμότητας. Για να ελαχιστοποιηθεί αυτή η αρνητική επίδραση, μπορούν να εφαρμοστούν ορισμένα μέτρα.

Όταν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο πολυμέσων, παρέχετε ισοδύναμες εναλλακτικές, λύσεις, π.χ:

 • Απομαγνητοφώνηση - παρέχετε ισοδύναμο κείμενο για μη κειμενικά στοιχεία (εικόνες, κινούμενα σχέδια, βίντεο, ήχοι)
 • Υπότιτλοι - παρέχετε υπότιτλους για κάθε παρουσίαση πολυμέσων
 • Ακουστική περιγραφή - παρέχει ακουστική περιγραφή των οπτικών στοιχείων.
 • Οι εκπαιδευτικοί έχουν πολλές επιλογές για να διευκολύνουν την προσβασιμότητα, π.χ. μπορούν να καταστήσουν προσβάσιμα τα ψηφιακά έγγραφα (Word, Excel, PDF, PowerPoint).
 • Οι πάροχοι, όπως η Microsoft ή η Google, έχουν αναπτύξει εφαρμογές και εργαλεία προσβασιμότητας και παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το πώς να καταστήσουν τα ψηφιακά έγγραφα προσβάσιμα για ΑμεΑ.
 • Τα Docs, Sheets, και Slides έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με συσκευές ανάγνωσης οθόνης, συσκευές Braille, μεγέθυνση οθόνης, και άλλα. 
 • Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μεγεθυντικό φακό οθόνης ή συσκευή ανάγνωσης οθόνης. Μια οθόνη Braille μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάγνωση και την επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και σχεδίων.
 • Είναι επίσης δυνατή η πληκτρολόγηση με φωνή σε έγγραφα ή σε σημειώσεις ομιλητών παρουσιάσεων.

Εργαλεία προσβασιμότητας για το Word (Microsoft)

  • Εργαστείτε με συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word
  • Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Word
  • Πληκτρολογήστε με τη φωνή σας
  • Χρήση Immersive Reader (προηγμένο πρόγραμμα ανάγνωσης)
  • Δημιουργία εγγράφων Word χωρίς αποκλεισμούς
  • Ρύθμιση της συσκευής σας για εργασία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365
  • Υποστήριξη προσβασιμότητας για τα Windows
 • Η Microsoft προσφέρει επίσης έναν ελεγκτή προσβασιμότητας,ο οποίος είναι διαθέσιμος σε αρκετές εφαρμογές του Office 365. 
 • Αναφέρει ζητήματα που εμποδίζουν την προσβασιμότητα για χρήστες με αναπηρία σε ένα έγγραφο.
 • Για παράδειγμα, θα αναφέρει ένα κείμενο χαμηλής αντίθεσης που είναι δύσκολο να διαβαστεί.

 • Τα Windows περιλαμβάνουν το Microsoft Narrator,έναν αναγνώστη οθόνης που διαβάζει το κείμενο και περιγράφει τα γεγονότα. 
 • Υποστηρίζει επίσης αλληλεπιδράσεις με το πληκτρολόγιο, ενεργοποιώντας συντομεύσεις πληκτρολογίου, επιτρέποντας την ενεργοποίηση στοιχείων με το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο διαστήματος, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα πλοήγησης με τα βέλη ή τα πλήκτρα tab.
 • Το λογισμικό μετατροπής κειμένου σε ομιλία είναι δημοφιλές και χρήσιμο.
 • Τα λογισμικά ομιλίας χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή κειμένου σε προφορικές λέξεις, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα, διευκολύνοντας την κατανόηση και συμβάλλοντας στη δημιουργία περισσότερων αποτελεσματικών χώρων εκμάθησης.
 • Το eXelearning είναι ένας ελεύθερος εκδότης ανοικτού κώδικα για διαδραστικούς εκπαιδευτικούς πόρους.

Οι Κατευθυντήριες γραμμές για προσβάσιμες πληροφορίες αποτελούν έναν ανοικτό εκπαιδευτικό πόρο για την υποστήριξη της δημιουργίας προσβάσιμων πληροφοριών γενικά και για τη μάθηση ειδικότερα.

6.3 Μαθησιακή διαδικασία και ψηφιακές στρατηγικές

 1. Παρά την ολοένα και πιο διαδεδομένη εφαρμογή της, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να υιοθετούν μια ψηφιακή μεθοδολογία βασισμένη σε μια παραδοσιακή προσέγγιση, όπου η εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιείται με την αναπαραγωγή του μοντέλου της τάξης σε ένα εικονικό περιβάλλον (Google Meet, Microsoft Team). 
 2. Αυτό το σύστημα ζωντανής τηλεδιάσκεψης μπορεί να ενισχυθεί με την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων..
 3. Πρέπει να καθιερωθούν πιο ευέλικτες μεθοδολογίες, για παράδειγμα η αναδιάρθρωση των σύγχρονων διδακτικών συνεδριών, ενσωματώνοντας σφαιρικές και εξατομικευμένες μορφές προσοχής σε μια εκπαιδευτική συνεδρία.

Βασικά στοιχεία:

 • Νέες μορφές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.
 • Η άνοδος των προσαρμόσιμων και εξατομικευμένων εκπαιδευτικών εργαλείων,όπου η διαμόρφωση γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες των ατόμων.
 • Χρήση μεθοδολογιών που προβλέπουν εξατομικευμένη παρακολούθηση μέσω των διαθέσιμων εργαλείων.
 • Εισαγωγή εργαλείων και προσεγγίσεων, όπως ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση, που επιτρέπουν τον πιο ευέλικτο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών, ώστε να είναι ανοικτός και προσβάσιμος και να μην χρειάζεται να προσαρμόζεται εκ των υστέρων.

Καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση

  • Ο καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση (UDL) είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση που δίνει έμφαση στο να γίνει το πρόγραμμα σπουδών πιο ευέλικτο, ανοιχτό και προσβάσιμο και προσαρμόσιμο στις ανάγκες και τις ικανότητες όλων των μαθητών, διασφαλίζοντας ότι όλοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών.
  • O UDL προτείνει ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο συμβάλλει στην εξάλειψη ή τη μείωση των εμποδίων στη μάθηση που υπάρχουν στα εκπαιδευτικά πλαίσια, προσπαθώντας να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μεγαλύτερου αριθμού μαθητών.
  • Παρέχει τεχνικές, υλικά και στρατηγικές που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν και να αναγνωρίσουν αυτές τις ανάγκες.
  • Βασίζεται σε 3 θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να διέπουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές:

Αρχή I: Παροχή πολλαπλών μορφών αναπαράστασης::

 • Παρουσίαση των ίδιων πληροφοριών σε διαφορετικές μορφές
 • Χρήση οπτικοακουστικού κειμένου και όχι μόνο γραπτού κειμένου
 • Παροχή επιλογών μεγέθυνσης γραμματοσειράς
 • Προσαρμογή του κειμένου για εύκολη ανάγνωση
 • Παροχή οπτικών διαγραμμάτων και γραφικών οργανωτών
 • Χρήση υποδείξεων για να κατευθύνετε την προσοχή σε ό,τι είναι απαραίτητο
 • Ενσωμάτωση λεξιλογικών βοηθημάτων, π.χ. ένα γλωσσάρι.
 • Principle II: Providing multiple forms of action and expression:

  • Σύνθεση ή/και συγγραφή με τη χρήση διαφορετικών μέσων (κείμενο, φωνή, εικονογράφηση, βίντεο)
  • Ενεργοποίηση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των διαδραστικών διαδικτυακών εργαλείων
  • Παραδείγματα πρακτικών
  • Διαφορετικές στρατηγικές αυτοαξιολόγησης
  • Παροχή διάφορων στιγμών ανατροφοδότησης για την επαλήθευση των όσων έχουν διδαχθεί

Αρχή III: Παροχή πολλών μορφών συμμετοχής::

 • Δημιουργία περιβαλλόντων τόσο για συνεργατική όσο και για ατομική μάθηση. 
 • Σχεδιασμός δραστηριοτήτων πολλαπλών επιπέδων
 • Προώθηση δημιουργικών προτάσεων 
 • Επιτρέψτε στους/στις εκπαιδευόμενους/ες να συμμετέχουν στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων 
 • Προτείνετε διαδραστικές δραστηριότητες, π.χ. μέσω της παιχνιδοποίησης 
 • Σχεδιασμός ρουτινών μάθησης

 

Πρόκειται για ένα εργαλείο που βοηθά τους εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που θέλουν να ενσωματώσουν την προσέγγιση UDL στις εκπαιδευτικές τους πρακτικές. Αυτό το checklist μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ή την αναθεώρηση ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων που ακολουθούν την προσέγγιση UDL.

Δραστηριότητες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Ψηφιακή συμμετοχή

Αυτή η δραστηριότητα έχει ως στόχο να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και αλληλεπίδρασης σε διαδικτυακές τάξεις.

Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε

Τα παρακάτω αποτελούν παραδείγματα καλών πρακτικών για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης. Με βάση την ανάλυση του παραδείγματος που παρουσιάζεται, σας ζητείται:

Να σκεφτείτε δικές σας καταστάσεις στην τάξη που ενισχύουν ή εμποδίζουν την επικοινωνία και τη συμμετοχή.

Να εντοπίσετε μια περίπτωση καλής πρακτικής ή εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και να την εφαρμόσετε την στην τάξη.

Να αναλύσετε, για την περίπτωση που εντοπίσατε, πώς βελτιώνει τη μαθησιακή εμπειρία των μαθητών.

Παράδειγμα στρατηγικής καινοτομίας για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης και της συμμετοχής.

Παράδειγμα στρατηγικής καινοτομίας για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης και της συμμετοχής.

Μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη Σχολή Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της A Coruña.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Ντετέκτιβ προσβασιμότητας

Αυτή η δραστηριότητα έχει ως στόχο να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς ση χρήση διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται στην τάξη.

Επιλέξτε διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται στην τάξη, διαλέγοντας διαφορετικούς τύπους (ηλεκτρονικό έγγραφο, παρουσίαση powerpoint, βίντεο κ.λπ.).

Ελέγξτε την προσβασιμότητα του υλικού που χρησιμοποιείται στην τάξη. Για κάθε υλικό που επιλέξατε, προσδιορίστε τα κυριότερα εμπόδια προσβασιμότητας και μελετήστε πιθανές εναλλακτικές λύσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητάς του. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διάφορα εργαλεία που μελετήσατε, όπως ο ελεγκτής προσβασιμότητας της Microsoft.

Με τις διαθέσιμες λειτουργίες, βελτιώστε το υλικό σας ενσωματώνοντας στοιχεία προσβασιμότητας (π.χ. προσθέτοντας υπότιτλους σε βίντεο ή προσθέτοντας ήχο σε παρουσιάσεις).

Δραστηριότητα 3 Καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση

Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει τον/την εκπαιδευτικό να δημιουργήσει μια συλλογή προσβάσιμων πόρων.

Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε

 1. Με βάση την προσέγγιση UDL, δημιουργήστε τη δική σας δεξαμενή πόρων.
 2. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της μεθοδολογικής προσέγγισης και χρησιμοποιώντας τον οδηγό, δημιουργήστε τα εργαλεία, τα υλικά και τους πόρους σας για να κάνετε το πρόγραμμα σπουδών πιο προσβάσιμο. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε το Checklist UDL 

Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές

Χρήσιμες συμβουλές

 • Παρουσίαση πληροφοριών και περιεχομένου σε διάφορες μορφές, όπως κείμενο, ήχος, πρακτικές μορφές, διαγράμματα.
 • Ελέγξτε την προσβασιμότητα των ψηφιακών εργαλείων και υλικών που χρησιμοποιούνται στην τάξη.
 • Αναζητήστε τρόπους για να διατηρήσετε τα κίνητρα των μαθητών και των μαθητριών.

 

Συγχαρητήρια! Τώρα είναι "ώρα για κουίζ"! Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθήσετε την επόμενη ενότητα!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος υλικού δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

project number : 2021-1-FR01-KA220-VET-000032921

elGreek