Χρήση ψηφιακών εργαλείων για την ενεργή συμμετοχή στη μάθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Χρήση ψηφιακών εργαλείων για την ενεργή συμμετοχή στη μάθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει στρατηγικές για την εμπλοκή των φοιτητών και την αξιολόγηση των διαδικτυακών μαθημάτων, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να προβληματιστούν κριτικά σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης σε ένα ποικιλόμορφο μαθησιακό περιβάλλον.

Αυτή η ενότητα σας προσφέρει

Εισαγωγή

Στόχος & μαθησιακά αποτελέσματα

Θεωρητικό υπόβαθρο

Έννοιες-κλειδιά, βασικές πληροφορίες, σχετικές θεωρίες

Δραστηριότητες

Ασκήσεις, αυτοαναστοχασμός & πρακτικοί πόροι για την προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης χωρίς αποκλεισμούς

Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές

Συμβουλές, ιδέες και προτάσεις για σχετικά θέματα

Χρήσιμες πηγές

Βιβλιογραφικές αναφορές και περαιτέρω υλικό ανάγνωσης  

ΣΤΟΧΟΣ

Μια ενότητα που διερευνά στρατηγικές για την εμπλοκή των φοιτητών και την αξιολόγηση διαδικτυακών μαθημάτων, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να προβληματιστούν κριτικά σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης σε ένα ποικιλόμορφο μαθησιακό περιβάλλον.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευόμενες (διδακτικό προσωπικό, πάροχοι και επαγγελματίες στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/ΕΕΚ και της εκπαίδευσης γενικότερα), θα είναι σε θέση να:

 • Χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή τεχνολογία πληροφόρησης για την ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών στην επιλεγμένη μέθοδο διδασκαλίας (δια ζώσης, υβριδική, διαδικτυακή) 
 • Δημιουργούν και να χρησιμοποιούν διαδικτυακό περιεχόμενο στις τάξεις τους 
 • Εφαρμόζουν κριτικά την έννοια της ψηφιοποίησης στις τάξεις τους

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, θα είστε σε θέση να…

  • Συζητάτε το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης και της ενεργοποίησης της συμμετοχής των μαθητών.
  • Ορίζετε διαφορετικά είδη δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία αξιολόγησης (ποιοτικά ή ποσοτικά).
  • Κατανοείτε το πώς οι εξωσχολικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των μαθητών.
  • Επιλέγετε στρατηγικές αξιολόγησης και ψηφιακά εργαλεία που ενισχύουν την ψηφιακή συμμετοχή των μαθητών/τριών και θα προωθούν τη συνεργασία. 
  • Εντοπίζετε τρόπους εξέτασης, κατάλληλους για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε μαθησιακού περιβάλλοντος.
  • Εφαρμόζετε τουλάχιστον 2-3 διαφορετικές τεχνικές αξιολόγησης στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.
  • Αναστοχάζεστε σχετικά με προσωπικές και ενδιαφέρουσες μαθησιακές εμπειρίες.
  • Επιλέγετε μεταξύ διαφορετικών μορφών αξιολόγησης, με στόχο να αποτρέψετε τις αρνητικές συνέπειες που δύνανται να προκαλέσουν τα ψηφιακά περιβάλλοντα στους μαθητές/τριες, όσον αφορά στην όρεξη και την επιθυμία συμμετοχής τους ή όσον αφορά σε εξωτερικούς παράγοντες όπως η κοινωνικοοικονομική τάξη ή οι δυσμενείς οικογενειακές συνθήκες.
  • Σχεδιάζετε και να υλοποιείτε δίκαιους τρόπους αξιολόγησης, που προσφέρουν μεγαλύτερη εγκυρότητα στην αξιολόγηση της ακαδημαϊκής απόδοσης, ενώ λαμβάνουν υπόψη τυχόν εξωτερικές επιρροές.

Θεωρητικό υπόβαθρο

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τα οφέλη τριών διαφορετικών ενοτήτων:

 1. Δέσμευση και αξιολόγηση των φοιτητών Evaluation
 2. Περιπτώσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών
 3. Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επιδόσεων evaluation

Υποενότητα 7.1: Συμμετοχή των Μαθητών και Αξιολόγηση

 • Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία, απέκτησε δημοτικότητα σαν όρος εντός των τελευταίων δεκαετιών και βασίζεται στην άποψη ότι η μάθηση είναι αποτελεσματικότερη, όταν οι μαθητές/τριες είναι ενεργοί/ές εντός και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας (Major,2020)
 • Η ενεργή συμμετοχή είναι πολυπλοκότερη από μια απλή διαδικασία ερωτήσεων-απαντήσεων. Μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την μαθητική συμμετοχή μέσω των τριών διαστάσεων της ανθρώπινης διάθεσης: Γνωσιακής, Συγκινησιακής και Συμπεριφορικής (Major, 2020 and Foster,2022)
 • Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η συμμετοχή δεν παραμένει σταθερή στον χρόνο και μεταβάλλεται από άτομο σε άτομο. 
 • Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ενδείξεις της ενεργής συμμετοχής, που αντιστοιχούν σε καθεμία από τις τρεις διαστάσεις (Foster,2022):
 • Η παρακολούθηση των μαθητών/τριών αποτελεί βασική ένδειξη της συμμετοχής. Όμως, η ενεργή συμμετοχή είναι πιο περίπλοκη.Ο σχεδιασμός τρόπων αξιολόγησης της συμμετοχής, με στοχαστικό χαρακτήρα, που διεισδύουν στην γνωσιακή, την συμπεριφορική και την συγκινησιακή διάσταση, μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν αποτελεσματικά την μαθησιακή εμπειρία των παιδιών στην τάξη τους και να βελτιώσουν σημαντικά το μάθημα τους. (Lang,2021)
 • Κατανοώντας τους διάφορους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την συμμετοχή των μαθητών/τριών στην ηλεκτρονική τάξη και λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση των μαθητών, η τάξη καθίσταται αμέσως πιο συμπεριληπτική και ανοιχτή απέναντι στην διαφορετικότητα.  

Υποενότητα 7.2: Παράγοντες που επηρεάζουν δυνητικά την ακαδημαϊκή απόδοση των μαθητών

 1. Κοινωνικοοικονομικοί Παράγοντες: Ηλικία, Οικογενειακή Στήριξη, Εγγύτητα σπιτιού-σχολείου, Κίνητρο, εμπλοκή σε δραστηριότητες εντός της τάξης, αυτοπεποίθηση, απουσίες, εθνικότητα, αναπηρία, φύλο 
 2. Παράγοντες που σχετίζονται με την οικογένεια: Εκπαιδευτικό Υπόβαθρο, Εισόδημα, Μέγεθος Νοικοκυριού
 3. Παράγοντες που σχετίζονται με συνομήλικα άτομα: Υποστήριξη από Συνομηλίκους, Συνομήλικα άτομα με ακαδημαϊκό υπόβαθρο 

Συμπεριληπτική διδασκαλία σημαίνει να αγκαλιάζουμε την ποικιλομορφία μεταξύ των μαθητών σε όλες τις μορφές της – φυλή, εθνικότητα, φύλο, αναπηρία, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, ιδεολογία και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους πχ. εσωστρέφεια. Σημαίνει να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε τρόπους διδασκαλίας που επιτρέπουν σε όλους τους/τις μαθητές/τριες να ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία, και ιδιαίτερα σε εκείνους/ες, που ανήκουν σε ομάδες, παραδοσιακά περιθωριοποιημένες στα πλαίσια της εκπαίδευσης. 

Υποενότητα 7.3: Δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της απόδοσης

Οι τρόποι αξιολόγησης στην ηλεκτρονική τάξη είναι πιθανό να διαφέρουν από αυτούς της παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας. Είναι δυσκολότερο για τον εκπαιδευτικό να κρατήσει το ενδιαφέρον των μαθητών στο ψηφιακό μάθημα, απ’ ότι στην παραδοσιακή τάξη. Πέρα από τα δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που κατανοούν οι μαθητές/τριες το υλικό του μαθήματος, θα μπορούσατε επίσης να συλλέξετε δεδομένα με σκοπό την αξιολόγηση της παρακολούθησης και της ενεργής συμμετοχής τους. (Lang,2021): 

 

 1. Τα Ποσοτικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την διάρκεια του μαθήματος είναι περισσότερο ενδεικτικά της παρακολούθησης των μαθητών/τριών :
 • Παρουσίες 
 • Αριθμός ερωτήσεων που έγιναν στην διάρκεια του μαθήματος 
 • Χρόνος που διατέθηκε στην ενεργή συζήτηση των μαθητών/τριών πάνω σε ένα θέμα στην διάρκεια του μαθήματος 
 • Αριθμός μαθητών/τριών που προετοίμασαν υλικό πριν το μάθημα 
 • Αριθμός μαθητών/τριών που ολοκλήρωσαν δραστηριότητες, εργασίες και τεστ μετά το μάθημα

Υποενότητα 7.3: Δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της απόδοσης

2. Τα Ποιοτικά Δεδομένα είναι περισσότερο ενδεικτικά της ενεργής συμμετοχής και ενεργής μάθησης. Όταν πρόκειται να εξετάσετε την συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών με βάση τις τρεις διαστάσεις της ανθρώπινης διάθεσης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τα παρακάτω δεδομένα (Foster,2022) :

Υποενότητα 7.4: Είδη Διαδικτυακής Αξιολόγησης

 • Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να γνωριστείτε με τα παιδιά και αυτά μεταξύ τους. 
 • Αξιοποιήστε το εργαλείο ψηφοφορίας ή άλλα ψηφιακά εργαλεία στην εφαρμογή τηλεδιάσκεψης σας, με σκοπό την απόσπαση δεδομένων από τους μαθητές, για την ανάπτυξη μαθησιακών στόχων. 
 • Ενθαρρύνετε τους μαθητές να αναγνωρίσουν τους κανονισμούς του μαθήματος, βάζοντάς τους ένα τεστ σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 • Διεξάγετε ένα διαδικτυακό κυνήγι θησαυρού, για να κινήσετε το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για την ύλη που πρόκειται να καλυφθεί.
 • Δώστε τους ένα ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώνουν παράλληλα με την ανάγνωση/προβολή του υλικού.
 • Μετά από κάθε μέρος της ύλης, προσφέρετε τους ένα τεστ που δεν βαθμολογείται, ώστε να έχουν την ευκαιρία να ανακεφαλαιώσουν βασικές έννοιες και ικανότητες που έμαθαν (Cook & Babon, 2017)
 • Χρησιμοποιείστε την μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων αξιοποιώντας διαδραστικά προγράμματα όπως το EdPuzzle.
 • Δημιουργήστε διαδραστικά παιχνίδια και πάζλ, όπως το Materia widgets(δωρεάν, ανοιχτής πρόσβασης), και προσφέρετε στους μαθητές διασκεδαστικές ευκαιρίες εξάσκησης και ανασκόπησης.

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδεύτριες, συμπεριλαμβάνοντας κριτήρια αξιολόγησης στην αρχή μιας εργασίας ή εξέτασης (πχ. εκφωνήσεις) είναι δυνατόν να ενθαρρύνουν τους μαθητές/τριες να αναλύσουν και να αξιολογήσουν οι ίδιοι/ες την δουλειά τους, πριν την παραδώσουν. Αυτός είναι ένας καταπληκτικός τρόπος να βοηθηθούν οι μαθητές/τριες όσον αφορά την κριτική αξιολόγηση της δουλειάς τους και της βελτίωσης της, ώστε να προοδεύσουν και να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να επικεντρώνονται όχι στα προφανή, αλλά στις πιο σημαντικές και καθοριστικές πτυχές της δουλειάς των μαθητών/τριών (Major,2020)

Ενθάρρυνση των μαθητών/τριών να δουν πέρα από την απλή περιγραφή και να ανακαλύψουν την ιστορία πίσω από μια κατάσταση ή εφαρμογή, από την δική τους οπτική γωνία, ώστε να εμπλακούν στον αναστοχασμό που οδηγεί τελικά σε μια μορφή αξιολόγησης (που γίνεται εμφανής μέσω αποτελεσμάτων και αλλαγών στην συμπεριφορά). Η αναστοχαστική στάση υποβοηθείται από δραστηριότητες και διαπροσωπική επαφή (Kahn, Everington, Kelm, et al., 2017). Ο/Η εκπαιδευτής/τρια μπορεί να κάνει διάφορες ερωτήσεις ή να παρέχει καθοδήγηση ώστε να μπορέσουν οι μαθητές/τριες να αναστοχαστούν σχετικά με τα συναισθήματα, τις εμπειρίες, τις πράξεις και τις σκέψεις τους σε συνδυασμό με κάποιο εκπαιδευτικό υλικό. Ο εκπαιδευτής/τρια μπορεί επίσης να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να χρησιμοποιήσουν μια πληθώρα διαδικτυακών πηγών, συμπεριλαμβανομένων βίντεο, μπλογκ, φόρουμ συζητήσεων ή χρονογραμμών (timelines) στην εφαρμογή Sutori, για την συλλογή και τη δημιουργία δικών τους ιστοριών και την παρουσίαση της δίκης τους οπτικής (Major,2020) 

Ενθάρρυνση των μαθητών/τριών να γράψουν μια έκθεση ή να βγάλουν μια ομιλία σε ζωντανό κοινό ή σε καταγραφή (βίντεο, ηχογράφηση), ώστε να αξιολογηθεί το πώς κατανοούν και ερμηνεύουν το υλικό του μαθήματος (Major,2020). Λάβετε υπόψη τις παρακάτω ιδέες για δημιουργικές γραπτές ή προφορικές εργασίες:

 • Υποβολή μιας ολιγόλεπτης έκθεσης ή ηχογράφησης.
 • Χρήση εφαρμογών όπως το VoiceThread, για ανταπόκριση σε εργασίες με βάση περιπτώσεις (μελέτη περίπτωσης ή βίντεο).
 • Δημιουργία βιβλιογραφίας με προσθήκη σχολίων/σημειώσεων.
 • Ενασχόληση με δημιουργικό υλικό σχετικό με την ύλη (βιβλία, θεατρικά, άρθρα, βίντεο, έργα τέχνης, παραστάσεις)
 • Δημιουργία περιλήψεων και ανακεφαλαιώσεων.
 • Χρήση του Canva ή του Adobe Sparkγια τη δημιουργία γραφημάτων ή αναπαραστάσεων και άλλων παρόμοιων υλικών.

Μέσα από πραγματικές καταστάσεις και εμπειρίες, όπου καλούνται να εφαρμόσουν ή να ανακαλέσουν τις γνώσεις τους, αυτό το είδος αξιολόγησης προκαλεί τους μαθητές/τριες να παράγουν δημιουργικό έργο. Οι δραστηριότητες αυτές είναι συνήθως μαθητοκεντρικές και απατούν την παραγωγή ενός παραδοτέου, την επίδειξη κεκτημένων ικανοτήτων, την συλλογή ειδικών εργαλείων ή την ανάπτυξη χρήσιμων δεξιοτήτων. Συνήθως, ένα παραδοτέο σε μορφή εγγράφου, βίντεο ή σχολιασμού, λειτουργεί ως αποδεικτικό της διαδικασίας αξιολόγησης. (McGuire, S., & Angelo, T., 2015). Μερικές περιπτώσεις αυθεντικής αξιολόγησης είναι οι εξής:

 • Αναστοχασμός σχετικά με τις εμπειρίες του ατόμου και τις εφαρμογές των ικανοτήτων του στον πραγματικό κόσμο
 • Εργασίες με βάση δραστηριότητες
 • Αναζήτηση θετικών μαθησιακών εμπειριών, μέσω της «παιδαγωγικής της εκτίμησης» (appreciative pedagogy)
 • Δραστηριότητες και εργασίες κοινωνικής υπηρεσίας
 •  Δημιουργία Portfolio

Οι ερωτήσεις σε μορφή επιλογής (αντιστοίχιση, σωστό ή λάθος, πολλαπλή επιλογή) συνήθως απαιτούν μεγάλο βάθος γνώσης για να απαντηθούν, όπως για παράδειγμα:

 • Ανάκληση γεγονότων ή διαδικασιών. Οι μαθητές/τριες καλούνται να αναγνωρίσουν ορισμούς, γεγονότα ή διαδικασίες
 • Κατανόηση εννοιών και ικανοτήτων. Οι μαθητές/τριες καλούνται να εξετάσουν πληροφορίες και να καταλήξουν σε συμπεράσματα όπως διαγνώσεις, αιτίες ή αποτελέσματα. 
 • Στρατηγική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων. Οι μαθητές/τριες καλούνται να επιλύσουν προβλήματα με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει.

Βάζοντας δύο ή παραπάνω μαθητές/τριες μαζί, προσφέρετε έναν συλλογικό και διαδραστικό τρόπο να δείξουν τι έχουν μάθει. Αυτό είναι δυνατό να γίνει μέσω social media με συγκεκριμένο hashtag , μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεργατικών εργασιών ή πλατφόρμων, ή μέσω φόρουμ συζητήσεων και άλλων ειδών διαδικτυακής πλατφόρμας. Ξεκαθαρίστε το αν οι μαθητές/τριες θα βαθμολογηθούν ατομικά ή ομαδικά για την κάθε εργασία.

Ακολουθούν μερικές προτάσεις για ομαδικές αξιολογήσεις:

 • Χρήση «Σωκρατικών» ερωτήσεων για να ξεκινήσει μια συζήτηση
 • Βαθμολόγηση των εργασιών μεταξύ των μαθητών πριν την ημερομηνία παράδοσής τους 
 • Ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων, μέσω συνεργατικής αλληλεπίδρασης μέσα από ψηφιακά εργαλεία, όπως το Padlet 
 • Δραστηριότητες μέσω των οποίων οι μαθητές/τριες δύνανται να συζητήσουν με άλλους μαθητές, που λειτουργούν ως κοινό: 

Αφού ολοκληρωθεί ένα μέρος του μαθήματος, κάντε στους μαθητές ερωτήσεις όπως «Ποιό ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι του μαθήματος μέχρι στιγμής;», «Τι απορίες παραμένουν σε σχέση με την ύλη που καλύψαμε;» 

Οι μαθητές/τριες συχνά καλούνται να εξηγήσουν αυτά που έμαθαν με την μορφή περιληπτικών αξιολογήσεων. Οι ασκήσεις αυτές διεξάγονται με την ολοκλήρωση της ενότητας ή των μαθημάτων. Μερικά παραδείγματα:

 • Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Padlet για τη δημιουργία στηλών όπου οι μαθητές/τριες μπορούν να συλλέγουν από κοινού τις γνώσεις τους.
 • Δείτε περισσότερα παραδείγματα στις «Δραστηριότητες»

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 • Το Wordwall είναι μια ψηφιακή εφαρμογή με προσαρμόσιμες δραστηριότητες για τις ηλεκτρονικές τάξεις.
 • Έχει διάφορα έτοιμα δείγματα που μπορούν να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν με ευκολία.
 • Οι μαθητές/τριες λαμβάνουν ανατροφοδότηση, όσο κάνουν τις δραστηριότητές τους. Δεν είναι απαραίτητη η ανατροφοδότηση του καθηγητή.
 • Κάθε δραστηριότητα μπορεί να ενσωματωθεί στην πλατφόρμα Ανοιχτών Μαθημάτων (MOOC). 
 • Κάθε δραστηριότητα είναι δυνατόν να εκτυπωθεί.

Είδη Δραστηριοτήτων και Λειτουργιών

Κλασσική Λειτουργία

Οι μαθητές/τριες βλέπουν το βίντεο ατομικά

Δουλεύουν αυτόνομα και με τον δικό τους ρυθμό

Κατάλληλο για τις τεχνικές του «rotation station» και του «flipped classroom»

Ζωντανή Μετάδοση

Προβάλετε το βίντεο μπροστά στην τάξη

Οι μαθητές/τριες απαντούν από τις συσκευές τους σε πραγματικό χρόνο

Η ζωντανή ανατροφοδότηση πυροδοτεί συζητήσεις στην τάξη

Κλασσική Τάξη

Οι μαθητές/τριες πρέπει να συνδεθούν ή να δημιουργήσουν λογαριασμό

Μπορείτε να καταγράψετε την πρόοδο των μαθητών/τριών σε κάθε βίντεο-μάθημα

Ανοιχτή Τάξη

Οι μαθητές/τριες δεν χρειάζονται λογαριασμούς

Μπορείτε να δείτε την πρόοδο τους ένα βίντεο-μάθημα την φορά

Κατάλληλο για δοκιμές και σύντομη εξάσκηση

 • Το Edpuzzle είναι μια εκπαιδευτική ψηφιακή εφαρμογή για την δημιουργία και επεξεργασία βίντεο-μαθημάτων 
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε βίντεο και να προσθέσετε την φωνή σας από πίσω 
 • Οι εκπαιδευόμενοι/ες παρακολουθούν ένα βίντεο και απαντούν σε παράλληλες ερωτήσεις (3 ειδών ερωτήσεις) 
 • Ενσωμάτωση LMS (Learning Management System) 

Moodle Integration - Using Edpuzzle with Moodle

Επισκεφτείτε το link για να μάθετε πώς να ενσωματώσετε το EdPuzzle στην Πλατφόρμα Mooc και πώς να αναθέσετε ένα βιντεο-μάθημα στο moodle.

 • Το Quizlet είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε με σκοπό να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να μελετήσουν πληροφορίες μέσω διαδραστικών εργαλείων και παιχνιδιών.
 • Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την δημιουργία γλωσσάριων και ασκήσεων.
 • Το Quizlet λειτουργεί με ομάδες(sets). Δημιουργείτε μια ομάδα λέξεων (όρους και ορισμούς με εικόνες)

ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ (FLASHCARDS)

Οι μαθητές/τριες μελετούν τους όρους και τους ορισμούς.

ΜΑΘΑΙΝΩ (LEARN)

Οι μαθητές/τριες μπορούν να εξασκήσουν αυτά που έμαθαν

ΔΟΚΙΜΑΖΩ (TEST)

Οι μαθητές/τριες μπορούν να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΩ (MATCH)

Άσκηση: Οι μαθητές/τριες αντιστοιχίζουν την λέξη με τον ορισμό της. 

 • Το Padlet αποτελεί έναν καμβά για την δημιουργία καλαίσθητων πρότζεκτ, που καθιστά εύκολο τον διαμοιρασμό και την συμμετοχή άλλων ατόμων. 
 • Λειτουργεί όπως ένα κομμάτι χαρτί. Έχετε στην διάθεσή σας μια λευκή σελίδα και μπορείτε να βάλετε πάνω ό,τι επιθυμείτε. 
 • Προσθέστε ένα βίντεο, μαγνητοσκοπήστε μια συνέντευξη, τραβήξτε μια σέλφι, γράψτε το κείμενό σας ή ανεβάστε έγγραφα και ιδού! Ένα padlet γεννιέται. Κάντε το ακόμη πιο όμορφο διαλέγοντας ταπετσαρίες και θέματα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές διατάξεις του πίνακα ανάλογα με τις ανάγκες της δραστηριότητας που θέλετε να δημιουργήσετε.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον κάθε πίνακα αξιοποιώντας ένα από αυτά τα εικονίδια. 

Μπορείτε να κοινοποιήσετε εικόνες, να δημιουργήσετε ψηφοφορίες, να ηχογραφήσετε, να ζητήσετε από τους μαθητές/τριες να συνεισφέρουν στον πίνακα σας και πολλές πολλές άλλες δραστηριότητες! 

Σκεφτείτε το padlet ως επέκταση του κλασσικού ασπροπίνακα που μπορεί να περιέχει άρθρα, εικόνες, βίντεο, ζωγραφιές κλπ κλπ.

Δραστηριότητες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Αναπτύξτε μια δραστηριότητα αξιολόγησης επιλέγοντας μια συγκεκριμένη μέθοδο και μια ψηφιακή εφαρμογή.

Αυτή είναι μια δραστηριότητα καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευόμενο, ως ευκαιρία για να συνδυάσει την θεωρία με την σωστή ψηφιακή εφαρμογή.

Επιλέξτε μια μέθοδο αξιολόγησης της ενεργής συμμετοχής (Εισαγωγική αξιολόγηση, Παράλληλη ή μετά την επαφή με το εκπαιδευτικό υλικό, Αυτό-αξιολόγηση, Αξιολόγηση μέσω Αναστοχασμού, Γραπτή ή προφορική Αξιολόγηση, Αυθεντική Αξιολόγηση, Κλειστού τύπου, Ομαδική Αξιολόγηση, Αξιολόγηση Περίληψης)

Ετοιμάστε το υλικό στο οποίο θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες.

Αποφασίστε ποια είναι η καταλληλότερη Ψηφιακή Εφαρμογή (Wordwall, EdPuzzle, Quizlet, Padlet)

Αποφασίστε ποια Δραστηριότητα θα χρησιμοποιήσετε (Κάρτες Μνήμης, Τεστ, Αντιστοίχιση)

Προσαρμόστε το υλικό στην δραστηριότητα που επιλέξατε

Μοιραστείτε την δραστηριότητα με τους μαθητές/τριες

Δοκιμάστε την δραστηριότητα   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Αντιστοιχίστε την Εξέταση με τον Τύπο Εξέτασης

Αυτή είναι μια δραστηριότητα αναστοχασμού των διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης της συμμετοχής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα.

 1. Επισκεφθείτε το link και αντιστοιχίστε τον κάθε τρόπο εξέτασης με την σωστή εξέταση. 
 2. Αφού τελειώσετε πατήστε υποβολή και ελέγξτε τις απαντήσεις σας !

Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές

Χρήσιμες συμβουλές

 • Επιλέξτε το Σωστό Ψηφιακό Εργαλείο : Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες εφαρμογές για τη δημιουργία ασκήσεων, όπως τα: Google Forms, Kahoot, Quizlet, και πολλά άλλα. Επιλέξτε αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τους στόχους σας.
 • Κάντε το Απλό: Είναι σημαντικό η μορφή των εργασιών/ασκήσεων να είναι απλή και εύκολη και οι ερωτήσεις να είναι ξεκάθαρες και συγκεκριμένες.
 • Συνδυάστε: Χρησιμοποιήστε ποικιλία μορφών ερώτησης, πχ. πολλαπλή επιλογή, σωστό/λάθος, σύντομη απάντηση και αντιστοίχιση, ώστε η εξέταση να είναι πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές.
 • Χρησιμοποιήστε Εικόνες: Ενσωματώστε εικόνες, βίντεο και άλλα πολυμέσα για να γίνει η εξέταση πιο ενδιαφέρουσα και διαδραστική.
 • Χρησιμοποιήστε Τεχνικές «Παιχνιδοποίησης»: Η Παιχνιδοποίηση (Gamification) μπορεί να αποβεί πολύ αποτελεσματική στην ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής στην εξέταση. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως μετάλλια, πίνακες κατάταξης και μπάρες προόδου για να παρακινήσετε τους μαθητές.
 • Ανατροφοδότηση: Προσπαθήστε να παρέχετε άμεση ανατροφοδότηση μετά από κάθε ερώτηση. Έτσι οι μαθητές μαθαίνουν από τα λάθη τους και κατανοούν καλύτερα το εκπαιδευτικό υλικό.
 • Ελέγξτε: Πριν δώσετε τις ασκήσεις στους μαθητές, κάντε μια δοκιμή για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν όλα σωστά και ότι όλες οι ερωτήσεις είναι ξεκάθαρες.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Θυμηθείτε!

 • Η παρακολούθηση δεν συνεπάγεται απαραίτητα την Ενεργή Συμμετοχή των μαθητών. 
 • Η ακαδημαϊκή απόδοση των μαθητών μπορεί να επηρεάζεται από πολλαπλούς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. 
 • Οι μέθοδοι και οι δραστηριότητες Αξιολόγησης της Συμμετοχής μπορούν να κάνουν την διδασκαλία σας πιο συμπεριληπτική.
 • Υπάρχουν 8 διαφορετικά είδη αξιολόγησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην ηλεκτρονική και την παραδοσιακή τάξη. 
 • Τα κύρια ψηφιακά εργαλεία για την ενεργοποίηση της διαδικτυακής συμμετοχής των μαθητών/τριών είναι τα εξής: Wordwall, EdPuzzle, Quizlet, Padlet. 
 • Το Wordwall και το Quizlet μπορούν να ενσωματωθούν στην Πλατφόρμα Mooc.

Χρήσιμες πηγές

Συγχαρητήρια! Τώρα είναι "ώρα για κουίζ"! Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθήσετε την επόμενη ενότητα!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος υλικού δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

project number : 2021-1-FR01-KA220-VET-000032921

elGreek